Skog

Här hittar du fakta om den svenska skogen


Nästan hela Sverige täcks av skog! Sverige består av 41 miljoner hektar land, 28 miljoner hektar är täckt av skog. Skogen täcker alltså mer än halva landet. Skogarna består mest av gran och tall, lövskogen är vanligare längst söderut i landet. I nordvästra Sverige ligger fjällkedjan med kalfjäll och fjällbjörkskog.

Landytans fördelning på olika marktyper i Sverige är: skog 58 procent, jordbruksmark 8 procent, myr 13 procent, berg och fjäll 14 procent, bebyggd mark 3 procent och övrig mark 4 procent.

Sverige är ett av de skogsrikaste länderna i världen sett till folkmängd. Om alla 10 miljoner svenskar går ut i skogen har varje person en yta på nästan tre hektar för sig själv. Det är nästan lika mycket som sex fotbollsplaner!

Vi har satt ihop en ordlista med skogens ord  kolla in den innan du läser texten nedan, eller om du stöter på ett ord som du inte förstår!

Den svenska skogen


Sverige täcks till stora delar av skog, men skogarna i norr ser inte likadana ut som i söder. Klimatet och markens bördighet skiljer sig mellan olika delar av Sverige vilket påverkar växtligheten. Det gör till exempel att skogen växer långsammare ju längre norrut vi kommer och att vissa lövträd bara finns i södra delen av landet. Skogen ser också olika ut från plats till plats beroende på hur man skött skogen under årens lopp.
Landet är indelat i flera vegetationszoner. De ädla lövträden, till exempel bok och ek, växer inte naturligt norr om Dalälven. En annan viktig faktor är den så kallade vegetationsperioden. 
Läs mer

Virke

Vem äger skogen?


Den mesta skogen i Sverige ägs av privatpersoner, närmare bestämt 317 000 personer. Sverige är ett av de länder i världen som har störst andel privatägd skog. Den största markägaren i Sverige är Sveaskog som ägs av staten. Skogen i Sverige ägs av:

 • Privata enskilda ägare – 48 procent
 • Privata aktiebolag – 24 procent
 • Övriga privata ägare – 6 procent
 • Staten – 20 procent
 • Övriga allmänna ägare – 1 procent

Virke

Skogen är ett kretslopp


Det är genom fotosyntesen som kolet lagras i träden. En grön växt behöver solljus, koldioxid, vatten och näring för att växa och lämnar syre i retur. När ett träd blir gammalt och dör ruttnar det och det frigörs näringsämnen och koldioxid som tas upp av nya, växande träd. När ett träd avverkas används delar av det till att bygga hus som binder koldioxiden i väldigt många år. Andra delar av trädet används till att göra papper som kan återvinnas och efter några år eldas upp i värmeverket. Då kommer koldioxiden tillbaka in i kretsloppet. Varför är det så bra att skogen kan binda koldioxid? Jo, genom att ta upp koldioxid kan en växande skog bromsa växthuseffekten. När träden sen avverkas kan virket ersätta fossila råvaror vilket är bra för klimatet. Det går att göra plast, kläder, diesel och bensin av trä. Ja allt som görs av olja kan göras av trä. Läs mer

Virke

Världens skog används på olika sätt


Skogen är viktig för oss människor och de flesta skogsområden används för olika saker på en och samma gång. Ungefär tio procent av skogarna i världen har som viktigaste funktion att skydda vatten och vattentäkter eller binda marken och jorden så att den inte spolas eller blåser bort. I omkring tio procent av skogarna anser man att det viktigaste är att bevara den biologiska mångfalden. Dessa skogar är ofta skyddade i nationalparker eller har andra typer av skydd. Ungefär en tredjedel av skogarna i världen används i huvudsak för att producera brännved och virke. Hälften av det virke som avverkas används som brännved och hälften går till skogsindustrin. Läs mer

blåbär

Så används den avverkade skogen


Ungefär hälften av virket som avverkas i Sverige går till sågverken. Där sågas stockarna till brädor och plank. Det som blir över som flis, sågspån och bark används vidare. Flis går ofta till massaindustrin där man gör pappersmassa. Sågspån blir spånskivor eller pellets. Bark används för energiproduktion, till exempel uppvärmning. Ungefär 7 procent av virket i skogen används till vedeldning i småhus. Dessutom flisas ganska stora volymer grenar och toppar för att eldas upp i värmeverk. Drygt 40 procent av den avverkade virkesvolymen går direkt till pappersmassaindustrin.
Läs mer

Virke

Skogen ger jobb och pengar


Skogsbruket och skogsindustrin ger jobb och sysselsätter omkring 115 000 människor i Sverige i verksamhet som är beroende av skogen på ett eller annat sätt. Det kan, utöver dem som jobbar i skogsbruket eller skogsindustrin, bland annat vara maskintillverkare, transportföretag och dataföretag.
Skogen har många olika värden, allt från produktion av virke till naturturism och be­varande av biologisk mångfald. Därför finns det massor av olika arbetsuppgifter inom skogen och den som vill jobba med skog kan välja mellan många olika utbildningar. Läs mer

 

Virke

Skogens ålder


Träden växer på bredden och på höjden. För varje år blir de lite tjockare och lite högre. I början växer de snabbt men ju äldre de blir desto långsammare växer de. När barrträden är små kan man ganska enkelt se från år till år att de växer. Det översta skottet på de små plantorna är ett toppskott och från knoppen på toppskottet växer det varje vår ut ett nytt toppskott och sidogrenar. Ge­nom att räkna toppskotten, eller grenvarven, kan man få en uppskattning av plantans ålder. Man ser också att stammen blir lite tjock­are för varje år. Det beror på att det varje år mellan barken och veden växer ut lite mer ved och lite mer bark. Sedan när träden blir lite större kan det vara svårt att se toppskotten och att stammen blir tjockare. Läs mer

Virke

Jakt i skogen


Jakt har varit viktig för människan sedan urminnes tider. För cirka 100 000 år sedan levde neander­talmänniskan. Fynden från deras boplatser tyder på att de levde av att samla och jaga. Man hade lärt sig att använda flinta, ben och trä för att tillverka effektiva vapen. För att få bättre fart på både spjut och sten utvecklade neandertalarna en form av slunga och med dessa vapen kunde man fälla ganska stora byten. Av djurens skinn gjor­des kläder för att hålla kylan borta. Idag behövs inte jakten för att vi i Sverige ska överleva. Men jakt och viltvård behövs för att hålla viltstammar på rätt nivå.  Läs mer

Virke

Skogen och industrialismen


Vid 1800-talets början var Sverige ett jordbrukssamhälle med en befolkning på 2,5 miljoner människor. De flesta levde under dåliga förhållanden med hårt arbete. Men mindre än hundra år senare var befolkningen den dubbla. Den största orsaken till detta var den sänkta barndödligheten. ”Freden, vaccinet och potäterna” gjorde alla sitt.

Men en annan viktig faktor var industrialismen. Maskiner uppfanns och stora järn- och trävaruindustrier växte fram. Stora sågverk byggdes längs kusten, eftersom det bästa sättet att transportera virke var via vatten. Läs mer

Virke

Svedjebränning


Svedjebruk innebär att skogen bränns och sedan används för odling. Förr röjde och svedjade man delar av det skogsklädda landskapet i Sverige för att ge plats för betesmarker och små åkrar. Ofta lät man inte marken vila efter odling vilket gjorde att marken utarmades och näringen försvann. Då brände man nya marker för nya åkrar. På så sätt förstördes jordarna och det tog lång tid innan någon gröda eller skog kunde växa där. Läs mer

Virke

Visste du att…


 • En stor tall eller gran som innehåller cirka 0,5 m3 virke räcker till cirka 31 000 ark A4-papper.
 • Totalt använde vi svenskar 158 kilo papper per person år 2019.
 • Man kan göra tyg av vedfibrer, det kallas viskos, lyocell, modal eller rayon.
 • Konstgjord vanilj, vanillin, görs av rötangripen granved.
 • Sveriges äldsta träd är en tall på Hornslandet i Hälsingland. Den är minst 772 år gammal, grodde år 1249.
 • Sälgbark kan hjälpa mot huvudvärk. Barken innehåller samma ämne som bland annat magnecyl.

Virke

Film: skogen


Vi har varit hemma hos skogsbonden Micael i Kräpplehult och filmat. Så här kan ni se en enkel film från hans gård.

skogsfilm

© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt