Skogens ord

Ordlista och ordförklaringar


A

Atmosfär – Gashöljet kring jorden som till 99,9 procent består av kväve, syre och ädelgasen argon.

B

Barrblandskog – Beståndstyp där den sammanlagda andelen barrträd utgör minst 70 procent.

Bestånd – Ett skogsområde som karaktäriseras av viss enhetlighet beträffande ålder, trädslagsblandning, bördighet, etcetera.

Biologisk mångfald – Variationsrikedom inom och mellan arter och inom ekosystem.

Biotop – Naturtyp, område med enhetlig ekologisk struktur, till exempel mosse, blåbärsgranskog, tallhed.

Blandskog – Beståndstyp med betydande förekomst av mer än ett trädslag.

Bonitet – En ståndorts naturgivna virkesproducerande förmåga mätt som m3sk/ha och år.

Brösthöjd – Standardhöjd vid mätning av stående träd, belägen 1,3 meter över markytan.

Bärande träd – Träd som lämnar föda till människor och djur, till exempel ek, apel, hassel och oxel.

C

D

E

Ekologi – Läran om samspel mellan organismer och deras omgivning.

Ekosystem – Växt- och djursamhälle med tillhörande miljö, till exempel en sjö, en lövskog.

Evighetsträd – Träd som aldrig avverkas utan får stå kvar, åldras och dö naturligt.

F

Fiber – Lång och smal växtcell.

Fröträd – Träd vars fröproduktion får ge upphov till naturlig föryngring, så kallad självsådd.

G

GROT – Avverkningsrester av GRenar Och Toppar. Kan insamlas efter avverkning för energiutvinning.

Grundvatten – Vatten som fyller hålrum i jord och berg under markytan.

J

Jordart – Klassificering av lösa jordlager beroende på bildningssätt, kornstorlek, sammansättning eller fysikaliska egenskaper.

Jordmån – Del av jordlager som direkt påverkas av klimat, vegetation, djurliv eller människan.

K

Kantzon – Område där två olika miljötyper möts, till exempel skog – åker, skog – hygge, skog – vattendrag.

Kulturmiljö – Område med spår från tidigare mänskliga aktiviteter, till exempel kvarnar, odlingsrösen, kolbottnar, fångstgropar och samevisten.

L

Lövskog – Beståndstyp där den sammanlagda andelen lövträd utgör minst 70 procent.

M

Mångbruk – Utnyttjande av skogsmark för flera ändamål, till exempel virkesproduktion, jakt och rekreation.

N

Naturreservat – Genom miljöbalken fridlyst naturområde.

Naturskog – Äldre, naturligt föryngrad skog som inte påverkats av skogsbruksåtgärder.

Naturvårdsavtal – En skriftlig överenskommelse mellan staten eller en kommun och fastighetsägaren angående naturvården inom ett visst område, enligt vilket fastighetsägaren förbundit sig att tillåta eller tåla åtgärder eller inskränkningar.

Nyckelart – Växt- eller djurart som har stor betydelse för andra arters överlevnad i ett ekosystem.

Nyckelbiotop – ett område med höga naturvärden där det finns, eller kan förväntas finnas, rödlistade arter.

O

Omloppstid – Produktionstid för en trädgeneration från sådd, naturlig föryngring eller plantering till föryngringsavverkning.

P

Produktiv skogsmark – Skogsmark som kan producera minst 1 m3sk/ha och år i genomsnitt under beståndets växttid.

R

Rödlistad art – En art som är upptagen i ArtDatabankens lista över Försvunna, Akut hotade, Sårbara, Sällsynta och Hänsynskrävande arter.

S

Skogsmark – (enl skogsvårdslagen); Mark som är lämplig för virkesproduktion och som inte i väsentlig utsträckning används för annat ändamål samt mark där det bör finnas skog till skydd mot sand- eller jordflykt eller mot att fjällgränsen flyttas ned.

Skogsodling – Sådd eller plantering av träd.

Skogspolitik – Statens mål för skogsbruket och medlen för att stimulera och styra mot dessa mål.

Svedjebruk – Odling av jordbruksgrödor på skogsmark efter bränning av avverkad skog.

T

Trakthyggesbruk – Skogsbrukssätt där skogsskötseln följer ett cykliskt förlopp med olika faser; föryngrings-, ungskogs-, gallrings- och slutavverkningsfasen.

V

Vindfälle – Träd eller stam som fällts av vinden.

Växthusgas – Gaser i atmosfären vilka har förmåga att absorbera långvågig strålning. Exempelvis vattenånga, koldioxid, metan, lustgas(kvävedioxid), ozon, freon.

Ä

Ädellövskog – Beståndstyp som utgörs av lövträd till minst 70 procent och av ädla lövträd till minst 50 procent och vars areal är minst 0,5 hektar.

 

© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt