Miljövänlig energi

Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur svenska bönder kan producera miljövänlig energi och på vilken typ av gårdar detta sker.

Genomförande


Övningen börjar med att eleverna lär sig mer om begreppet energi. Sedan får eleverna titta närmare på bioenergi och olika typer av biobränslen samt deras användningsområden. I uppföljningen kan ni, om ni har tid över, ta kontakt med lokala energibönder och lära er mer om deras verksamhet.

Centralt innehåll


Fysik
Fysiken i naturen och samhället

 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Fysikens metoder och arbetssätt

 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Geografi
Livsmiljöer

 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen.
 • Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Teknik
Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.

Förmågor som tränas


 • Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle (fysik).
 • Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling (geografi).
 • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion (teknik).
 • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö (teknik).
 • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid (teknik).

Elevuppgifter


Uppgift i skolan

Energi
Nedan får du några uppgifter för att lära dig mer om begreppet energi.

 • Ge några exempel på vad energi kan vara med hjälp av bilderna.
 • Finns det något gemensamt bland de exempel som du kommit på?
 • Försök att med egna ord beskriva vad energi är.

Bioenergi
Här får du arbeta med tre frågor om bioenergi, du kan leta efter svaren på bondeniskolan.se.

 • Vad är bioenergi?
 • Till vad används bioenergi?
 • Ge exempel på olika biobränslen?

Hemuppgift

 • Undersök hemmet och leta efter exempel på saker som förbrukar energi.
 • Diskutera med dina föräldrar om hur man kan minska energiförbrukningen hemma.
 • Rita och skriv ner dina svar och ta med till skolan.

Fördjupning

 • Förklara vad som menas med att bioenergi är förnyelsebar.
 • Hur skiljer sig förnyelsebar energi från icke förnyelsebar energi som till exempel olja.

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Uppgift i skolan: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/hallbarhet-och-energi1/1.-miljovanlig-energi---uppgift-i-skolan.pdf
Hemuppgift: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/hallbarhet-och-energi1/1.-miljovanlig-energi---hemuppgift.pdf
Fördjupning: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/hallbarhet-och-energi1/1.-miljovanlig-energi---fordjupning.pdf

Länktips till lektionen


Här hittar du användbara material till lektionen.

Fakta om energi: http://www.bondeniskolan.se/lantbruk/energi/
Testa dina kunskaper: http://www.bondeniskolan.se/quiz/

Uppföljning och utvärdering


 • Undersök om det finns några energibönder där ni bor.
 • Ta reda på vilken typ av förnyelsebar energi som de producerar.
 • Grupperna redovisar och jämför sina svar med varandra.
 • Diskutera om ni har kommit fram till olika svar och prata om vad ni har lärt er under uppdraget.

Lektioner med samma tema

Elen i sladden

Syftet med övningen är att barnen får kunskap om hur och var el produceras och transporteras.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Miljö och hållbar energi

”Grön plast” från skogen

Syftet med lektionen är att lära om skogen som en resurs för skapa ett mer hållbart samhälle.

Årskurs: F-3
Ämne: Teknik
Tema: Miljö och hållbar energi

Skillnad på el och energi

Syftet med den här övningen är att eleverna får lära sig om olika former av energi och energikällor.

Årskurs: 4-6
Ämne: Fysik, Kemi
Tema: Miljö och hållbar energi

Förnybar och fossil energi

Syftet med den här övningen är att lära sig mer om skillnader mellan förnybar och fossil energi.

Årskurs: 4-6
Ämne: Fysik, Geografi, Kemi, Teknik
Tema: Miljö och hållbar energi

Energi från bonden

Syftet med den här övningen är att eleverna får lära sig om hur bonden arbetar med förnybar energi.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Fysik, Geografi, Kemi
Tema: Miljö och hållbar energi

Din egna stad

Syftet med den här övningen är att eleverna får arbeta med hur vi kan använda bondens överskott av förnybar energi i samhället.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Geografi, Kemi
Tema: Miljö och hållbar energi


© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt