Den svenska skogen, fortsättning


Vegetationsperioden är den tid på året som temperaturen överstiger fem plusgrader. Vegetationsperiodens längd varierar från drygt 200 dagar vid väst- och sydkusten samt på Öland till nästan bara hälften i nordligaste Lappland.

Inom skogsbruket används ofta uttrycket bonitet. Det är hur mycket virke en viss växtplats kan producera, angett i kubikmeter skog per hektar. Boniteten bestäms främst av platsens geografiska läge, klimat, jordmån och fuktighetsförhållanden. Ett hektar granskog i Småland kan öka med sju till åtta kubikmeter per år, medan ett hektar granskog i fjällkanten bara ökar med två till tre kubikmeter.

De vanligaste trädslagen i Sverige är tall och gran. Här hittar du information om de 26 olika trädslag som finns i Sverige.

Gå tillbaka och läs mer om skogen

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt