Få ut andra i skogen

I samarbete med


Denna övning är framtagen av Skogen i Skolan. Mer information om Skogen i Skolan hittar du på www.skogeniskolan.se  
                                                                                                                           

Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig som skogen som en resurs för avkoppling, rekreation och aktivitet.

Genomförande


I den här övningen får eleverna arbeta med att locka fler unga till skogen. Eleverna får arbeta tillsammans i olika grupper med att göra affischer som ska marknadsföra skogen.

Centralt innehåll


Bild 
Bildframställning

 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder. 

Redskap för bildframställning

 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

NO 
Året runt i naturen

 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.
 • Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Svenska 
Läsa och skriva

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Skapande av texter där ord och bild samspelar. 

Tala, lyssna och samtala

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare.
 • Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Idrott 
Hälsa och livsstil

 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser. 

Friluftsliv- och utevistelse

 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Förmågor som tränas


 • Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder (bild).
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (svenska).

Elevuppgifter


Uppgift i skogen
I den här övningen får du arbeta med att locka fler unga till skogen. Du kommer att arbeta tillsammans i olika grupper med att göra affischer som ska marknadsföra skogen.

 • Er lärare berättar om övningen och delar in er i grupper.
 • Gå runt lite i skogen och sätt er sedan ner gruppvis.
 • Prata om vilka saker man bara kan göra när man är i skogen.
 • Rita och skriv om olika saker som ni kommer på.

När ni är tillbaka i klassrummet får ni börja göra en affisch.

 • Ni kan använda de teckningar ni gjorde i skogen.
 • Hitta på en rubrik till affischen och texter till bilderna.
 • Nu får ni sätta upp affischen i klassrummet och presentera ert arbete.

Fördjupning
Arbeta tillsammans och brainstorma kring saker som är bra med skogen och roliga saker man kan hitta på under friluftsliv och utevistelser. 

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Uppgift i skolan: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/skogen-i-skolan/2.-fa-ut-andra-i-skogen---uppgift-i-skolan.pdf
Fördjupning: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/skogen-i-skolan/2.-fa-ut-andra-i-skogen---fordjupning.pdf

Länktips till lektionen


Här hittar du användbara material till lektionen.

Fakta om skogen: http://www.bondeniskolan.se/vaxter1/skog1/
Film om skogen: http://www.bondeniskolan.sehttp://www.youtube.com/watch?v=JcUQJCp3APU

Uppföljning och utvärdering


Skriv två saker som du har lärt dig på en lapp och lämna till läraren innan lektionen är slut.

Om Skogen i Skolan


Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter.

 • Verksamheten bedrivs på skolans villkor och startade 1973.
 • Pedagogiken bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori och praktik. För att nå målet om ökad kunskap och ökat intresse för skogen använder Skogen i Skolan utomhuspedagogiken som redskap.
 • Skogen i Skolans främsta uppgift är att på ett allsidigt och balanserat sätt förklara sammanhangen för en ökad förståelse för en av Sveriges viktigaste näringar.
 • Läs mer och beställ Skogen i Skolans pedagogiska verktyg på www.skogeniskolan.se

 


© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt