Innovationer för jordbruket

MAILA

Syfte


Lektionen syftar till att eleverna ska få träna sig på att utveckla idéer och att vara kreativa. ”Det går inte” existerar inte i den här övningen, tvärt om är det viktigt att eleverna får använda sin fantasi. Nya tankar och idéer är vinnarna i den här övningen. Den här lektionen passar även för årskurs 3.

Genomförande


Eleverna inleder med att arbeta med en produkt för att studera dess egenskaper och vilka behov den fyller. Därefter ska eleverna arbeta fram ett eget förslag på en innovation för jordbruket. Lektionen avslutas med en presentation av innovationerna.

Centralt innehåll


Bild
Bildframställning

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text samt teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Svenska
Berättande texter och sakprosatexter

 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare.
 • Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Historia
Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700–1850

 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.

Teknik
Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.

Förmågor som tränas


 • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (bild).
 • Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen (geografi).
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (svenska).
 • Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer (historia).
 • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion (teknik).
 • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid (teknik).

Elevuppgifter


Uppgift i skolan

En innovation kan vara en ny idé, till exempel en produkt, lösning, affärsidé, tjänst, kemisk formel eller ny teknologi. Inom jordbruket har vi genom historien sett många olika innovationer, till exempel traktor, drönare, täckdikning, mjölkrobot, utgödsling, separator med mera.

I den här övningen utgår vi från produkten läsplatta. Det är en välkänd produkt, de flesta elever vet hur den fungerar och har egen erfarenhet av den. Det går också bra att välja andra produkter om du som lärare vill det.

Del 1

 • Inled övningen med att dela ut elevmaterialet ”Uppgift i skolan” till eleverna. Låt dem arbeta enskilt med elevmaterialet och beskriva vilka idéer och egenskaper som gör att läsplattan är en så framgångsrik produkt, samt på vilka olika kreativa sätt den skulle kunna användas i bondens arbete.
 • Sätt sedan samman eleverna i smågrupper. I grupperna får eleverna berätta för varandra vad de har kommit fram till om läsplattan (eller annan produkt) och på vilket sätt bonden kan ha nytta av den i sitt arbete. Gruppen sammanställer en gemensam lista som de skriver på tavlan.

Del 2

 • Eleverna får återgå till grupperna igen och arbeta med del två i elevmaterialet ”Uppgift i skolan”. Nu ska eleverna ta fram en egen produkt - en innovation - som kan underlätta och utveckla bondens arbete. Följ underlaget i elevmaterialet och kom ihåg att nya tankar och idéer är vinnarna i den här övningen.
 • Grupperna får presentera sina innovationer för jordbruket för klassen.
 • Gör en utställning på skolan eller låt eleverna presentera klassens innovationer via en blogg eller liknande.

 

Ladda ner elevuppgifter


Uppföljning och utvärdering


 • Diskutera gemensamt vad eleverna har lärt sig under lektionen och vad de kommer att ta med sig från lektionen.
 • Hur tror ni att framtidens jordbruk kommer att se ut?

Lektioner med samma tema

Gårdens moderna maskiner

Lektionen syftar till att låta eleverna lära sig mer om vilka maskiner och redskap som är nödvändiga på en gård.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Svenska, Teknik
Tema: Bondens maskiner

Maskiner på gården

Syftet med övningen är att barnen får lära sig mer om maskiner och redskap som används på bondgården.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Bondens maskiner

Bondens smarta redskap

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur olika uppfinningar har påverkat jordbruket och böndernas vardag.

Årskurs: F-3
Ämne: Bild, Historia, Samhällskunskap, Teknik
Tema: Bondens maskiner

Lär om skördetröskan

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om skördetröskan, en av bondens största maskiner.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Bondens maskiner

Lär om traktorn

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om traktorn, en av bondens mest användbara maskiner.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Bondens maskiner

Drönare - bondens nya vän

Syftet med övningarna är att uppmärksamma hur teknik, exempelvis drönare, kan skapa nya förutsättningar för både individen och samhället.

Årskurs: F-3
Ämne: Teknik
Tema: Bondens maskiner

Drönare - bondens smarta kompis

Syftet med övningarna är att uppmärksamma hur teknik, exempelvis drönare, kan skapa nya förutsättningar för både individen och samhället.

Årskurs: 4-6
Ämne: Teknik
Tema: Bondens maskiner


© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt